Dit zijn de algemene voorwaarden van HomeQgo B.V. gevestigd aan Entrada 305 (1114AA) in Amsterdam-Duivendrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 70436592 (hierna aangeduid als “HomeQgo”).

Artikel 1. Definities

Alle met hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis die daaraan in dit artikel wordt toegekend.

1.1. Account: de gebruikersnaam, het wachtwoord en eventuele andere autorisatie middelen die de Consument nodig heeft om in te kunnen loggen op – en gebruik te kunnen maken van – de persoonlijke online omgeving.

1.2. Adviesgesprek: het gesprek dat de HomeQgo Adviseur voert met de Consument via mail, telefoon- of chatgesprek.

1.3. Duurzaamheidsadvies: informatie en/of een advies dat HomeQgo (automatisch) genereert over energiebesparende maatregelen betreffende een specifieke woning. Het Duurzaamheidsadvies is gebaseerd op de door de Consument ingevulde gegevens in de Verduurzamingsscan en bevat informatie over (i) geschikte energiebesparenden maatregelen om de woning te verduurzamen, (ii) een raming van de kosten (prijsindicatie) voor het laten uitvoeren van deze energiebesparende maatregelen waarbij een schatting van (bekende, landelijke) relevante subsidies wordt meegenomen en (iii) een raming van de besparingen die de betreffende energiebesparende maatregelen kunnen opleveren, zowel financieel als qua energieverbruik.

1.4. Adviseur: de HomeQgo Adviseur, die in contact staat met de Consument. De Adviseur biedt de Consument, indien nodig, hulp tijdens de Verduurzamingsscan. Dit kan hulp zijn bij het gebruik van het account, bij het wijzigen van ingevoerde gegevens of in de vorm van aanvullende toelichting op de voorgestelde Verduurzamingsproducten.

1.5. Diensten: alle werkzaamheden die HomeQgo voor de Consument (waar de Consument geen kosten voor hoeft te betalen) zal verrichten onder de Overeenkomst. Deze werkzaamheden kunnen onder meer bestaan uit (i) het aanbieden van de Verduurzamingsscan, (ii) het geven van het Duurzaamheidsadvies (iii) het uitbrengen van Voorlopige Offertes (indien beschikbaar) en het beschikbaar stellen van een ‘Mijn-Omgeving’ middels een Account.

1.6. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.7. Consument: u, de natuurlijke persoon die toegang heeft tot de Verduurzamingsscan, een Duurzaamheidsadvies kan inwinnen en bijbehorende Voorlopige Offertes kan aanvragen.

1.8. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen u als Consument en HomeQgo, die uitsluitend betrekking heeft op de levering van het Duurzaamheidsadvies en nadrukkelijk niet op de Overeenkomst tussen Consument en Installateur.

1.9. Installateur: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die zijn Verduurzamingsproducten en/of diensten aan u als Consument aanbiedt en waarmee de Consument buiten HomeQgo om overeenkomsten kan sluiten voor de afname daarvan.

1.10. Verduurzamingsscan: alle vormen van de Verduurzamingsscan (o.a. Huisscan, (specifieke) Product Scan, scan als onderdeel van een Collectief) met als doel het genereren van een Duurzaamheidsadvies en/of het aanvragen van Voorlopige Offertes.

1.11. Verduurzamingsmaatregelen: de door HomeQgo geadviseerde maatregelen die de Consument kan treffen om de woning duurzamer te maken. Zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of vloerisolatie. De Verduurzamingsmaatregelen die HomeQgo kan adviseren kunnen over tijd wijzigen.

1.12. Website: de Website van HomeQgo, te raadplegen via www.homeqgo.nl en alle onderliggende webpagina’s.

1.13. Platform: de online omgeving van HomeQgo waar de Consument de Verduurzamingsscan kan uitvoeren. Te bereiken via (i) www.homeqgo.nl en onderliggende webpagina’s of (ii) het domein van een Partner.

1.14. Partner: de Partner waarmee HomeQgo samenwerkt op het gebied van verduurzaming, door wie de Consument in contact gebracht is met de Verduurzamingsscan, indien dit niet rechtsreeks via www.homeqgo.nl geweest is.

1.15. Voorlopige Offerte: een prijsindicatie voor de installatie van een Verduurzamingsproduct, op basis van het Duurzaamheidsadvies, indien deze uitgevoerd zou worden door een specifieke Installateur. De Voorlopige Offerte is voor een beperkte periode geldig (zoals vermeld op de offerte) en dient als uitnodiging voor de Consument om bij interesse verder in contact te komen met de desbetreffende Installateur. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de Voorlopige Offerte en deze biedt geen garantie voor het ontvangen of de inhoud van een Definitieve Offerte van een Installateur.

1.16. Definitieve Offerte: een bindend aanbod, verstrekt door de Installateur, waarop eventuele voorwaarden van de Installateur van toepassing kunnen zijn. Dit aanbod is voor het installeren van de door de Consument geselecteerde Verduurzamingsproducten. De Definitieve Offerte valt buiten de diensten van HomeQgo. Bij het accepteren van de Definitieve Offerte gaat de Consument een overeenkomst aan met de Installateur.

1.17. Huisscan: een automatisch gegenereerd Verduurzamingsadvies, op basis van de door de Consument ingevulde gegevens, waarbij de eigenschappen van de woning worden meegenomen en meerdere Verduurzamingsmaatregelen in het Verduurzamingsadvies worden opgenomen. De Huisscan is een van de vormen van de Verduurzamingsscan.

1.18. Productscan: automatisch gegenereerd Verduurzamingsadvies, op basis van de door de Consument ingevulde gegevens, waarbij één specifieke Verduurzamingsmaatregel wordt meegenomen in het Verduurzamingsadvies. De Productscan is een van de vormen van de Verduurzamingsscan.

1.19. Collectiefscan: automatisch gegenereerd Verduurzamingsadvies, op basis van de door de Consument ingevulde gegevens, dat onderdeel is van een collectief dat wordt aangeboden vanuit een Partner. De Collectiefscan is een van de vormen van de Verduurzamingsscan.

Artikel 2. Toepasselijkheid en totstandkoming van de Overeenkomst

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Diensten van HomeQgo, tenzij anders overeengekomen.

2.2. Voordat de Consument de Verduurzamingsscan kan gebruiken, zal de Consument de algemene voorwaarden moeten accepteren. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de algemene voorwaarden accepteert.

2.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Consument onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft HomeQgo het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

3.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal HomeQgo haar Diensten aanbieden zonder dat de Consument daar kosten voor hoeft te betalen, met als doel om de Consument een indicatie te geven, wat derhalve dient als een hulpmiddel om de woning (via een Installateur) te verduurzamen.

3.2. De Consument is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. De Consument draagt zelf de verantwoordelijkheid om juiste en volledige informatie te verstrekken en in te voeren in de Verduurzamingsscan. HomeQgo kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor verkeerde adviezen doordat de Consument geen juiste en/of onvolledige informatie heeft aangeleverd.

3.3. Het Duurzaamheidsadvies is toegankelijk via het Platform en kan met een van de Adviseurs doorgenomen worden via/tijdens een Adviesgesprek. Het op de (uiterlijke) kenmerken van de woning gebaseerde Duurzaamheidsadvies volgt als de Consument de Verduurzamingsscan heeft voltooid. In het Duurzaamheidsadvies wordt een kostenraming van de aanbevolen Verduurzamingsmaatregelen en een schatting van (bekende, landelijke) subsidies meegenomen. De Consument kan vervolgens een Voorlopige Offerte aanvragen - zie definitie Voorlopige Offerte.

3.4. Een Consument kan ervoor kiezen om in contact te komen met een van de adviseurs. HomeQgo kan de Adviseur naar eigen inzicht en op elk gewenst tijdstip vervangen door een andere Adviseur.

3.5. HomeQgo staat niet in voor de juistheid van het door haar gegeven Duurzaamheidsadvies, de Voorlopige Offerte en/of de Definitieve Offerte, waarbij de laatstgenoemde verstrekt wordt vanuit de Installateur. De data die HomeQgo gebruikt, kan gelet op de aard en herkomst daarvan onjuist of inaccuraat zijn. Als gevolg daarvan kan het voorkomen dat gegeven informatie of adviezen irrelevant, incompleet of onjuist zijn, niet aansluiten bij de werkelijke situatie, en anders hadden geluid als HomeQgo van de werkelijke situatie op de hoogte was geweest. Informatie en adviezen van HomeQgo zijn dus slechts een vertrekpunt om energiebesparende maatregelen verder te onderzoeken waarop de Consument niet blindelings mag vertrouwen. Als de Consument, aanvullend op het Duurzaamheidsadvies, verdere informatie wenst met betrekking tot producten en/of de installatie zelf, dient de Consument zich altijd nader te laten informeren en adviseren door de Installateur en/of een andere uitvoerende partij.

3.6. HomeQgo verzamelt data betreffende woningen in Nederland die relevant is met het oog op het energieverbruik en mogelijke energiebesparende maatregelen. Deze data wordt verkregen door het verzamelen en combineren van diverse openbare of algemeen beschikbare bronnen met eigen opgebouwde en geanonimiseerde data. Ook stellen Consumenten relevante data ter beschikking aan HomeQgo. Op basis van deze data kan HomeQgo informatie geven en/of een Duurzaamheidsadvies uitbrengen over energiebesparende maatregelen betreffende een specifieke woning. Daarnaast gebruikt HomeQgo (geanonimiseerde) data voor het verbeteren/optimaliseren van haar adviezen. Voor bewaartermijnen en doeleinden per data type, zie de actuele Privacy Statement op de HomeQgo website.

Artikel 4. Platform

4.1. Om een Voorlopige Offerte aan te kunnen vragen en op basis hiervan door HomeQgo in contact gebracht te worden met een eventuele Installateur, moet de Consument zich eerst registreren (een Account aanmaken). Voor registratie dient de Consument het online registratieproces op het platform volledig te doorlopen en te voltooien.

4.2. Gedurende het registratieproces heeft de Consument de mogelijkheid tot het kiezen van een eigen persoonlijk wachtwoord voor het Account. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om een sterk wachtwoord te kiezen. HomeQgo helpt hierbij door bij het kiezen van het wachtwoord minimale eisen te stellen.

4.3. De Consument dient de inloggegevens en in het bijzonder het gekozen wachtwoord strikt geheim te houden. HomeQgo mag er steeds van uitgaan dat handelingen via een Account ook daadwerkelijk door de Consument worden uitgevoerd. Al hetgeen dat gebeurt via het persoonlijke Account valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van de Consument.

4.4. Indien de Consument weet of vermoedt dat de inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient deze zo spoedig mogelijk het wachtwoord te wijzigen en/of HomeQgo in kennis te stellen, zodat HomeQgo gepaste maatregelen kan nemen ter voorkoming van misbruik van het Account. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het blokkeren van het Account door HomeQgo.

Artikel 5. Subsidie

5.1. In het Duurzaamheidsadvies wordt aangegeven of er mogelijke (landelijke) subsidie is voor de geadviseerde Verduurzamingsmaatregelen. Ook wordt er een schatting opgenomen van de hoogte, dat enkel een indicatie betreft ten aanzien van de hoogte van het betreffende subsidiebedrag.

5.2. De in het Duurzaamheidsadvies opgenomen subsidie is een momentopname en kan dus tussentijds veranderen. Hierop heeft HomeQgo geen invloed.

5.3. De beslissing omtrent het wel of niet verstrekken van subsidie wordt door de subsidieverlener gemaakt. Alsmede welke voorwaarden hiervoor gelden en of hieraan is voldaan. HomeQgo kan hierop geen invloed uitoefenen en kan over de uitkomst hiervan dan ook geen garanties geven.

Artikel 6. Voorlopige en Definitieve Offertes

6.1. HomeQgo levert de Consument enkel het Duurzaamheidsadvies en kan daarbij in de meeste gevallen een Voorlopige Offerte verstrekken. HomeQgo is niet verplicht een Voorlopige Offerte te verstrekken en aan de inhoud van de Voorlopige Offerte kunnen geen rechten worden ontleend, zoals ook in de definities is opgenomen. Het Duurzaamheidsadvies en/of de Voorlopige Offerte is beide adviserend van aard en is nadrukkelijk geen garantie voor de inhoud van een Definitieve Offerte of het uitbrengen door de Installateur van een Definitieve Offerte.

6.2. HomeQgo tracht per geadviseerde Verduurzamingsmaatregel een of meerdere Voorlopige Offertes te verstrekken. Een Voorlopige Offerte is een uitnodiging voor de Consument om in contact te komen met de Installateur om een Definitieve Offerte aan te vragen.

6.3. De Installateur kan een Definitieve Offerte uitbrengen voor het aanschaffen van het/de gewenste Verduurzamingsproduct(en) en het uitvoeren van de aanbevolen Verduurzamingsmaatregel(en). HomeQgo is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen de Consument en Installateur. Voor het opstellen van een Definitieve Offerte zal HomeQgo alle relevante data delen met de Installateur en verzoeken om binnen redelijke termijn een Definitieve Offerte uit te brengen. Het kan zijn dat voor het opstellen van de Definitieve Offerte (indien aanvullende informatie nodig is) de Installateur een schouw verzoekt. Het is aan de Consument om hier wel/geen akkoord op te geven.

6.4. De aangeboden Voorlopige Offertes zijn geheel vrijblijvend. Als gevolg daarvan kan de Voorlopige Offerte worden herzien op basis van aanvullende en/of afwijkende informatie verkregen door de Consument. De Voorlopige Offerte kan voor een beperkte tijd gebruikt worden als basis voor de aanvraag van de Definitieve Offerte. Deze termijn staat vermeld op de Voorlopige Offerte zelf. De Voorlopige Offerte wordt pas omgezet naar een formeel aanbod van de Installateur, als de Installateur dit uitdrukkelijk schriftelijk als Definitieve Offerte presenteert.

De Definitieve Offerte kan afwijken van de eerdere prijsindicaties/-ramingen en/of de Voorlopige Offerte. Indien de Consument akkoord gaat met de Definitieve Offerte, sluit de Consument hiertoe een overeenkomst met de Installateur ten aanzien van de installatie. Ook stellen zij onderling de datum van de uitvoering vast. HomeQgo is nadrukkelijk geen partij bij deze overeenkomst en nimmer verantwoordelijk voor de (kwalitatief) juiste en tijdige uitvoering daarvan. Indien de Consument klachten of vragen heeft met betrekking tot de overeenkomst met een Installateur, dan zal de Consument deze moeten richten aan de betreffende Installateur.

6.5. De Consument heeft na ontvangst van de Definitieve Offerte de keuze om deze te accepteren, in welk geval er een overeenkomst tot stand komt tussen de Installateur en de Consument waarbij HomeQgo geen partij is, of om af te wijzen.

6.6. Om zeker te zijn van de intenties van de Consument kan HomeQgo voorafgaand aan haar contact met de Installateur vragen om een voorlopige aanbetaling te doen.

 

Indien er uiteindelijk geen overeenstemming komt tussen Consument en de Installateur, wordt deze aanbetaling binnen veertien dagen door HomeQgo teruggestort. Indien er wel overeenstemming komt tussen de Consument en de Installateur, wordt de aanbetaling op de factuur van de Installateur verrekend met de prijs voor de installatie.

6.7. De Installateur handelt de uitvoering van Definitieve Offertes volledig in eigen naam en voor eigen rekening uit. De Installateur kan eigen voorwaarden stellen aan het leveren van de installatie en onderhavige Algemene Voorwaarden zijn op deze vervolgopdracht niet van toepassing.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Verduurzamingsscan, bijbehorende Duurzaamheidsadviezen alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website berusten bij HomeQgo of door HomeQgo ingeschakelde Partner, Installateurs en/of diens licentiegevers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.2. De Consument zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van HomeQgo of de door HomeQgo ingeschakelde Partners, Installateurs en/of diens licentiegevers. Hieronder wordt begrepen, maar niet beperkt tot, het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bepaalde.

7.3. De Consument verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Verduurzamingsscan en bijbehorend Duurzaamheidsadvies te gebruiken in overeenstemming met en voor de duur van de Overeenkomst, en uitsluitend voor eigen gebruik.

7.4. Het is de Consument niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de Verduurzamingsscan en Duurzaamheidsadvies, dan wel om enige aanduidingen van Intellectuele Eigendomsrechten daaruit te verwijderen of aan te passen.

7.5. HomeQgo kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Verduurzamingsscan of bijbehorende Duurzaamheidsadvies. Indien dergelijke beveiligingsmaatregelen zijn genomen, is het de Consument niet toegestaan om deze te ontwijken of te verwijderen.

Artikel 8. Privacy

8.1. Bij het gebruik van de Diensten worden persoonsgegevens verwerkt. Raadpleeg de actuele Privacy Statement op de Website van HomeQgo voor meer informatie.

Artikel 9. Vergoeding

9.1. De Diensten worden aan de Consument aangeboden zonder dat de Consument hier kosten voor hoeft te betalen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. De Diensten zijn nadrukkelijk bedoeld als hulpmiddel om de Consument te ondersteunen in de zoektocht naar geschikte Verduurzamingsproducten en/of Diensten zoals aangeboden door de Installateur.

10.2. De Diensten worden aangeboden door HomeQgo zonder dat de Consument daar kosten voor hoeft te betalen. Om deze reden is de aansprakelijkheid van HomeQgo jegens de Consument onder de Overeenkomst beperkt tot schade die plaatsvindt als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van HomeQgo, dan wel dood of lichamelijk letsel.

10.3. Behoudens de situatie beschreven in het vorige lid, is HomeQgo op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in het Duurzaamheidsadvies.

Artikel 11. Duur en beëindiging

11.1. Deze algemene voorwaarden gaan in zodra de Consument deze accepteert en loopt daarna voor onbepaalde tijd.

11.2. De Consument kan de Overeenkomst te allen tijde beëindigen door HomeQgo per e-mail (info@homeqgo.nl) op de hoogte te stellen hiervan.

11.3. In dat geval is HomeQgo gerechtigd om, per direct na de datum waarop de Overeenkomst beëindigd is, het recht op gebruik van het Platform te beëindigen dan wel het Account op te heffen en alle ten behoeve van de Consument opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken.

11.4. HomeQgo behoudt zich het recht voor om de dienstverlening op ieder door haar gewenst moment te stoppen. HomeQgo zal Consumenten voor zover mogelijk zowel per e-mail als via de website daarvan op de hoogte brengen.

Artikel 12. Wijzigingen

12.1. HomeQgo heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal wijzigingen minimaal 14 dagen van tevoren per mail bij de Consument aankondigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten Overeenkomsten.

12.2. Als de Consument een wijziging niet wenst te accepteren, staat het de Consument vrij om, binnen 7 dagen na de aankondiging, per mail aan te geven bezwaar te hebben. Consument en HomeQgo kunnen hier dan over in gesprek gaan. Indien HomeQgo besluit om de wijziging (ondanks het gehoorde bezwaar) door te voeren, kan de Consument de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen en uiterlijk tot de datum waarop de wijziging in werking treedt.

12.3. De hierboven beschreven procedure geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang of voor wijzigingen in het voordeel van de Consument. Dergelijke wijzigingen kunnen door HomeQgo eenzijdig en met directe ingang worden doorgevoerd. De Consument wordt wel zo spoedig mogelijk over dergelijke wijzigingen geïnformeerd.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en alle eventuele geschillen tussen partijen die verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien de Consument woonachtig is in Nederland zal dit in het arrondissement zijn waarin de Consument gevestigd is.

13.2. Indien een bepaling in de Overeenkomst of algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.3. Onder ‘schriftelijk’ valt in de Overeenkomst ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Bij vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen.

Versie december 2022.